Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Základní škola / O naší škole / Školská rada

Školská rada

Výsledky voleb členů školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory dne 23. 11. 2017

Složení školské rady :

Jako zástupci rodičů byli do školské rady na následující volební období zvoleni :

Karel Kutka                  42 hlasů,

Eva Kůsová                  38 hlasů

Z řad pedagogických pracovníků školy byly zvoleny:

Mgr. Hana Bouzková, p.Vladimíra Hudličková


Děkujeme za spolupráci. Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy


Z řad pedagogických pracovníků školy byla ve dnech 26.8. a 31.8.2016 zvolena při mimořádných volbách do "Školské rady" :

p.učitelka Hana Bouzková (místo p.D.Šaškové, která ukončila pracovní smlouvu v Šafránově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, příspěvkové organizaci)

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy


Dne 15. 12. 2014 byli jmenováni zástupci města do školské rady:

p. Richard Löbl, starosta a Ing. Václav Zahrádka, místostarosta.

   

Výsledky voleb členů školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory dne 19. 11. 2014

Složení školské rady :

Jako zástupci rodičů byli do školské rady na následující volební období zvoleni :Karel Kutka                  64 hlasů,Jana Pouzarová         25 hlasů

Z řad pedagogických pracovníků školy byly zvoleny:p. Vladimíra Hudličková a p. Dagmar Šašková 

Za městský úřad budou zástupci města jmenováni 27.11.2014.Výsledky doplňkových voleb člena školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory z řad pedagogického sboru dne 26. 8. 2014:

Mgr. Karel Kliment.

Složení školské rady :

Zástupci rodičů:Karel Kutka                  Vladimíra Hudličková        

Z řad učitelského sboru:p. uč. Hana Bouzková a Mgr. Karel Kliment

Za městský úřad:p. Richard Löbl a p. Pavel Racek

Výsledky voleb člena školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory z řad pedagogického sboru dne 26. 8. 2013:

p. Irena Zdeňková - vedoucí učitelka MŠ.

Složení školské rady :

Zástupci rodičů:Karel Kutka                  Vladimíra Hudličková        

Z řad učitelského sboru:p. uč. Hana Bouzková a p. vedoucí učitelka MŠ Irena Zdeňková 

Za městský úřad:p. Richard Löbl a p. Pavel Racek

Výsledky voleb členů školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory dne 23. 11. 2011

Složení školské rady :

Jako zástupci rodičů byli do školské rady na následující volební období zvoleni :Karel Kutka                  45 hlasů,Vladimíra Hudličková         43 hlasůZ řad učitelského sboru byly zvoleny:p. uč. Hana Bouzková a Mgr. Božena Kodýtková

Za městský úřad byli jmenováni:p. Richard Löbl a p. Pavel Racek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během školního roku 2010 - 2011 došlo ke změně ve složení školské rady:

za městský úřad byl jmenován p. P. Racek (místo p. V. Muchny) 

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. byla při škole zřízena školská rada ve složení:předseda - Ing. V. Zahrádkamístopředseda: dipl. arch. P. Kalnýčlenové: V. Hudličková, H. Bouzková, Mgr. B. Kodýtková, V. Muchna

Výsledky voleb členů školské rady při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory dne 20. 11. 2008

p. Vladimíra Hudličková - 49 hlasůp. Kalný Petr - 44 hlasůp. Adamec Pavel - 35 hlasůp. Turková Jana - 22 hlasůZ řad rodičů byli zvoleni:p. Vladimíra Hudličková a p. Petr Kalný

Z řad učitelského sboru byly zvoleny:p. uč. Hana Bouzková a Mgr. Božena Kodýtková

Za městský úřad byli jmenováni:p. Václav Zahrádka a p. Václav Muchna

Jednací řád školské rady Šafránkovy základní školy a mateřské školy Nalžovské Hory

Školská rada Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory byla zřízena dne 1. 11. 2005 rozhodnutím zřizovatele školy.

Čl. 1Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se zvolí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3Program jednání navrhuje místopředseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, zletilých žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. 4Schůze školské rady svolává její předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Podle § 168zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:a) vyjadřuje se k návrhu školského vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňováníb) schvaluje výroční zprávu o činnosti školyc) schvaluje školní řádd) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní školee) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školyf) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodařeníg) projednává inspekční zprávy České školní inspekceh) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.Čl. 5O schválení dokumentů uvedených v čl. 4 písm. b) - d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v čl. 4 odst. b) - d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 6Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.

Čl. 7Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání ve školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 8Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 9Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 10Nejméně jedenkrát ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které školská rada schvaluje.

Čl. 11Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Čl. 12Tento jednací řád školské rady nabývá účinnosti dnem 9. 11. 2005.

Kalendář

<<  Srpen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 734094
Týden: 65
Dnes: 6

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek

Copyright © 2010 - 2020 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory