Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Základní škola / O naší škole / EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony II/2, IV/2 a VI/2

EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony II/2, IV/2 a VI/2

ZŠ zpracovala DUMy v rámci šablon II/2, IV/2 a VI/2:

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro tyto oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace (AJ sada číslo 1, NJ sada číslo 2)

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: zsnalzhory@mybox.cz

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Sada číslo 1 VY_22_INOVACE_01 angličtina kolem nás
VY_22_INOVACE_02 čísla 1-10
VY_22_INOVACE_03 abeceda a spelování
VY_22_INOVACE_04 minulý čas sloves be, can, have
VY_22_INOVACE_05 minulý čas prostý, pravidelná slovesa
VY_22_INOVACE_06 minulý čas prostý, nepravidelná slovesa
VY_22_INOVACE_07 timetable and school activities
VY_22_INOVACE_08 jobs
VY_22_INOVACE_09 ordinal numbers
VY_22_INOVACE_10 food 1.
VY_22_INOVACE_11 food 2.
VY_22_INOVACE_12 free time
VY_22_INOVACE_13 daily routine
VY_22_INOVACE_14 colours
VY_22_INOVACE_15 christmas
VY_22_INOVACE_16 clothes 1.
VY_22_INOVACE_17 clothes 2.
VY_22_INOVACE_18 my family
VY_22_INOVACE_19 časování slovesa to be jednotné číslo
VY_22_INOVACE_20 halloween
VY_22_INOVACE_21 časování slovesa to be množné číslo
VY_22_INOVACE_22 sloveso can
VY_22_INOVACE_23 sloveso can zápor, otázka
VY_22_INOVACE_24 sloveso to have
VY_22_INOVACE_25 sloveso to have - zápor, otázka
VY_22_INOVACE_26 sloveso to be zápor, otázka
VY_22_INOVACE_27 drinks, food, fruit, vegetables
VY_22_INOVACE_28 my family-opposites
VY_22_INOVACE_29 a book-two books
VY_22_INOVACE_30 small-big
VY_22_INOVACE_31 numbers 11-20
VY_22_INOVACE_32 I´m a boy. I´m a girl.
VY_22_INOVACE_33 What´s this?
VY_22_INOVACE_34 dialogue
VY_22_INOVACE_35 find the words
VY_22_INOVACE_36 What do you know?
Sada číslo 2 VY_22_INOVACE_01 roční období
VY_22_INOVACE_02 školní věci
VY_22_INOVACE_03 sloveso mögen(v přítomném čase)
VY_22_INOVACE_04 rodina
VY_22_INOVACE_05 zápor v němčině
VY_22_INOVACE_06 zvířata
VY_22_INOVACE_07 barvy
VY_22_INOVACE_08 pozdravy
VY_22_INOVACE_09 dny v týdnu
VY_22_INOVACE_10 sloveso können
VY_22_INOVACE_11 opakování tázacích slov na w
VY_22_INOVACE_12 slovesa s odlučitelnou předponou
VY_22_INOVACE_13 číslovky 1-10
VY_22_INOVACE_14 slovesa s odlučitelnou předponou
VY_22_INOVACE_15 préteritum slovesa haben
VY_22_INOVACE_16 préteritum slovesa sein
VY_22_INOVACE_17 sloveso jet, jezdit
VY_22_INOVACE_18 číslovky 21-100
VY_22_INOVACE_19 minulý čas-perfektum pravidelných sloves
VY_22_INOVACE_20 světadíly a jejich obyvatelé
VY_22_INOVACE_21 osobní zájmena ve 4. pádě + předložka fűr
VY_22_INOVACE_22 rozkazovací způsob sloves
VY_22_INOVACE_23 náš byt
VY_22_INOVACE_24 části lidského těla
VY_22_INOVACE_25 týdenní program
VY_22_INOVACE_26 opakování pravidelných sloves v přítomném čase
VY_22_INOVACE_27 procvičování pravidelných sloves
VY_22_INOVACE_28 perfektum pravidelných sloves a préteritum slovesa haben, sein
VY_22_INOVACE_29 opakování rozkazovacího způsobu
VY_22_INOVACE_30 opakování a procvičování slovní zásoby
VY_22_INOVACE_31 sloveso být
VY_22_INOVACE_32 minulý čas - pracovní list
VY_22_INOVACE_33 dopravní prostředky
VY_22_INOVACE_34 opakování - podstatná jména
VY_22_INOVACE_35 časování pravidelných sloves
VY_22_INOVACE_36 opakování - slovní zásoba

ZŠ zpracovala v rámci šablony IV/2 DUMy pro tyto oblasti:

Matematika a její aplikace ( I. stupeň sada číslo 1, II. stupeň sada číslo 2, I. stupeň

sady čísla 3,4 )

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: zsnalzhory@mybox.cz

Označení materiálu

Název vzdělávacího materiálu

Sada číslo 1

VY_42_INOVACE_01

numerace do milionu

VY_42_INOVACE_02

numerace do milionu, zaokrouhlování

VY_42_INOVACE_03

násobky 7

VY_42_INOVACE_04

násobíme do 100

VY_42_INOVACE_05

sčítání desetinných čísel

VY_42_INOVACE_06

odčítání desetinných čísel

VY_42_INOVACE_07

násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

VY_42_INOVACE_08

násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

VY_42_INOVACE_09

římské číslice

VY_42_INOVACE_10

jablíčka-sčít.,odčít. do 20 bez přechodu přes desítku

VY_42_INOVACE_11

korálky-sčítání a odčítání do 2O

VY_42_INOVACE_12

pejsci-sčítání a odčítání do 20 s přechodem

VY_42_INOVACE_13

had-sčítání a odčítání do 20 bez přechodu

VY_42_INOVACE_14

násobky 3 a 4

VY_42_INOVACE_15

domino-sčítání a odčítání do 10

VY_42_INOVACE_16

kostky,sčítací tabulka,sl.úl.-sčít. a odčít. do 20

VY_42_INOVACE_17

numerace do 20

VY_42_INOVACE_18

žabička-sčítání a odčítání do 10

VY_42_INOVACE_19

matematická rozcvička - násobilka

VY_42_INOVACE_20

matematická rozcvička 5. ročník

VY_42_INOVACE_21

slovní úlohy 4.ročník

VY_42_INOVACE_22

slovní úlohy 5. ročník

VY_42_INOVACE_23

zaokrouhlování na tisíce

VY_42_INOVACE_24

vynálezy pro každý den

VY_42_INOVACE_25

násobení a dělení zpaměti 4.ročník

VY_42_INOVACE_26

dělíme se do skupin

VY_42_INOVACE_27

pamětné násobení a dělení do 1 00 000

VY_42_INOVACE_28

zaokrouhlování

VY_42_INOVACE_29

sčítání do 10_jsem stavitel

VY_42_INOVACE_30

sčítání do 20_pyramidy

VY_42_INOVACE_31

početní operace s jednotkami délky

VY_42_INOVACE_32

řešení úloh s aplikací osvojených poč. operací - JD

VY_42_INOVACE_33

čísla sudá, lichá

VY_42_INOVACE_34

součet, rozdíl

VY_42_INOVACE_35

o 3 více_3 krát více

VY_42_INOVACE_36

složená slovní úloha

Sada číslo 2

VY_42_INOVACE_01

celá čísla

VY_42_INOVACE_02

zlomek a jeho část

VY_42_INOVACE_03

rozšiřování zlomků

VY_42_INOVACE_04

krácení zlomků

VY_42_INOVACE_05

porovnávání zlomků

VY_42_INOVACE_06

desetinné zlomky a smíšená čísla

VY_42_INOVACE_07

sčítání zlomků

VY_42_INOVACE_08

odčítání zlomků

VY_42_INOVACE_09

násobení zlomků

VY_42_INOVACE_10

zlomky 1 procvičování

VY_42_INOVACE_11

zlomky 2 procvičování

VY_42_INOVACE_12

zlomky 3 procvičování

VY_42_INOVACE_13

zlomky 4 procvičování

VY_42_INOVACE_14

zlomky 5 procvičování

VY_42_INOVACE_15

co je to poměr

VY_42_INOVACE_16

převrácený poměr

VY_42_INOVACE_17

rozšiřování a krácení poměru

VY_42_INOVACE_18

zvětšení a zmenšení poměru

VY_42_INOVACE_19

soustavy rovnic teorie

VY_42_INOVACE_20

soustavy rovnic přiklady

VY_42_INOVACE_21

lineární rovnice přiklady

VY_42_INOVACE_22

rovnice s neznámou ve jmenovateli přiklady

VY_42_INOVACE_23

číselné výrazy

VY_42_INOVACE_24

výrazy s proměnnou

VY_42_INOVACE_25

úpravy výrazů

VY_42_INOVACE_26

mocniny deseti

VY_42_INOVACE_27

rovnice

VY_42_INOVACE_28

rovnice se závorkami

VY_42_INOVACE_29

rovnice se zlomky

VY_42_INOVACE_30

slovní úlohy na rovnice

VY_42_INOVACE_31

slovní úlohy-pohyb

VY_42_INOVACE_32

slovní úlohy-práce

VY_42_INOVACE_33

slovní úlohy-směsi

VY_42_INOVACE_34

výrazy-sčítání a odčítání

VY_42_INOVACE_35

výrazy-násobeni a dělení

VY_42_INOVACE_36

výrazy-rozklad na součin

 
  Označení materiálu  Název vzdělávacího materiálu
 
Sada  číslo 3 VY_42_INOVACE_01 rozklad čísel do 1000, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
VY_42_INOVACE_02 zápis čísel v řadě, porovnávání, pojmy před-hned před-za-hned za
VY_42_INOVACE_03 sčítání a odčítání do 100, vzestupné uspořádání čísel, doplnění příkladu
VY_42_INOVACE_04 sčít. a odčít. násobků 100, sčít. a odčít. bez přechodu 100, písemné sčít. v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_05 zahradník váže kytice
VY_42_INOVACE_06 bludiště
VY_42_INOVACE_07 násobky 8
VY_42_INOVACE_08 porovnávání
VY_42_INOVACE_09 v obchodech
VY_42_INOVACE_10 n krát rychleji, pomaleji
VY_42_INOVACE_11 nejblíže menší násobek
VY_42_INOVACE_12 pamětné sčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
VY_42_INOVACE_13 pamětné odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
VY_42_INOVACE_14 písemné sčítání a odčítání v oboru do 100, řady násobků v oboru do 100
VY_42_INOVACE_15 opakování násobení a dělení v oboru do 100
VY_42_INOVACE_16 doplnění příkladu(násobilka do 10), příklady se závorkami, sestupné uspořádání čísel
VY_42_INOVACE_17 řešení slovní úlohy, příklady s třemi čísly bez závorek
VY_42_INOVACE_18 sčítání a odčítání stovek v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_19 sčítání a odčítání stovek,desítek a jednotek v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_20 násobení jednociferného čísla deseti a stem
VY_42_INOVACE_21 dělení deseti a stem
VY_42_INOVACE_22 hrátky s čísly
VY_42_INOVACE_23 dělení se zbytkem 2, 3, 4, 5
VY_42_INOVACE_24 dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9
VY_42_INOVACE_25 písemné sčítání I v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_26 písemné sčítání II v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_27 písemné sčítání III v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_28 písemné odčítání I v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_29 písemné odčítání II v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_30 písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_31 písemné odčítání III v oboru do 1000
VY_42_INOVACE_32 dělíme se zbytkem-slovní úlohy
VY_42_INOVACE_33 početní operace při výpočtu obvodu obdélníku
VY_42_INOVACE_34 početní operace k výpočtu obsahu obdélníku
VY_42_INOVACE_35 dělení číslem 6
VY_42_INOVACE_36 početní opreace a jednotkami času
Sada  číslo 4 VY_42_INOVACE_01 numerace s velkými čísly
VY_42_INOVACE_02 slovní úlohy-součet, rozdíl
VY_42_INOVACE_03 písemné dělení dvojciferným dělitelem
VY_42_INOVACE_04 desetinná čísla-sčítání, slovní úlohy
VY_42_INOVACE_05 desetinná čísla-odčítání, slovní úlohy
VY_42_INOVACE_06 početní operace s jednotkami délky a množství
VY_42_INOVACE_07 zajímavé úlohy
VY_42_INOVACE_08 početní operace s jednotkami času
VY_42_INOVACE_09 početní operace s jednotkami času-slovní úlohy
VY_42_INOVACE_10 zajímavá matematika
VY_42_INOVACE_11 opakování pro 5. ročník
VY_42_INOVACE_12 pro šikovné počtáře
VY_42_INOVACE_13 násobení číslem 2
VY_42_INOVACE_14 dělení číslem 2
VY_42_INOVACE_15 násobení číslem 3
VY_42_INOVACE_16 násobení číslem 2,3
VY_42_INOVACE_17 dělení číslem 3
VY_42_INOVACE_18 násobení číslem 4
VY_42_INOVACE_19 dělení číslem 4
VY_42_INOVACE_20 násobilka 3,4
VY_42_INOVACE_21 násobení číslem 5
VY_42_INOVACE_22 dělení číslem 5
VY_42_INOVACE_23 násobilka 2-5
VY_42_INOVACE_24 násobení číslem 6
VY_42_INOVACE_25 písemné odčítání
VY_42_INOVACE_26 numerace velkých čísel
VY_42_INOVACE_27 sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
VY_42_INOVACE_28 násobení 10, 100, 1000
VY_42_INOVACE_29 slovní úlohy
VY_42_INOVACE_30 slovní úlohy, 5. ročník
VY_42_INOVACE_31 pamětné násobení, dělení
VY_42_INOVACE_32 zajímavá matematika 4. ročník
VY_42_INOVACE_33 zajímavá matematika 5. ročník
VY_42_INOVACE_34 písemné dělení jednociferným dělitelem
VY_42_INOVACE_35 písemné násobení dvojciferným činitelem
VY_42_INOVACE_36 písemné sčítání
 

ZŠ zpracovala v rámci šablony VI/2 DUMy pro tyto oblasti:

Matematika a její aplikace (I. stupeň sada číslo 1, II. stupeň sada číslo 2)

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: zsnalzhory@mybox.cz

Označení materiálu

Název vzdělávacího materiálu

Sada číslo 1

VY_62_INOVACE_01

náklady na letní dovolenou

VY_62_INOVACE_02

zajímavá matematika

VY_62_INOVACE_03

rodinný rozpočet, 1.část

VY_62_INOVACE_04

rodinný rozpočet, 2.část

VY_62_INOVACE_05

zakládání nové zahrady

VY_62_INOVACE_06

slovní úlohy

VY_62_INOVACE_07

výlet na kolech

VY_62_INOVACE_08

jakou mám slevu

VY_62_INOVACE_09

řešení slovních úloh

VY_62_INOVACE_10

české mince- způsoby platby v oboru do 10

VY_62_INOVACE_11

nákup pečiva

VY_62_INOVACE_12

složená slovní úloha- vstupné

VY_62_INOVACE_13

poutˇ1. díl

VY_62_INOVACE_14

poutˇ2. díl

VY_62_INOVACE_15

ovoce a zelenina

VY_62_INOVACE_16

hračkářství 1.díl

VY_62_INOVACE_17

hračkářství 2.díl

VY_62_INOVACE_18

platba v hotovosti

VY_62_INOVACE_19

nakupujeme

VY_62_INOVACE_20

nakupování

VY_62_INOVACE_21

písemné násobení

VY_62_INOVACE_22

jsem prodavač 4.ročník

VY_62_INOVACE_23

v obchodě-práce s penězi

VY_62_INOVACE_24

školní výlet

VY_62_INOVACE_25

školní výlet, skutečné náklady

VY_62_INOVACE_26

moje peněženka

VY_62_INOVACE_27

vánoční dárky

VY_62_INOVACE_28

použití zkratky Kč

VY_62_INOVACE_29

nákup ve školním bufetu

VY_62_INOVACE_30

počet mincí

VY_62_INOVACE_31

kolik Kč jsem měl(a)

VY_62_INOVACE_32

vrácení na částku

VY_62_INOVACE_33

kolik Kč jsem si vydělal(a)

VY_62_INOVACE_34

zaplať třemi mincemi

VY_62_INOVACE_35

kolik Kč je v peněžence

VY_62_INOVACE_36

stejné mince

Sada číslo 2

VY_62_INOVACE_01

co je procento

VY_62_INOVACE_02

základ a procentová část

VY_62_INOVACE_03

procenta slovní úlohy 1

VY_62_INOVACE_04

procenta slovní úlohy 2

VY_62_INOVACE_05

daně

VY_62_INOVACE_06

úroková míra

VY_62_INOVACE_07

úrok slovní úlohy 1

VY_62_INOVACE_08

daň z úroku

VY_62_INOVACE_09

dluhopisy

VY_62_INOVACE_10

vkladový certifikát

VY_62_INOVACE_11

cena zboží

VY_62_INOVACE_12

cena zájezdu

VY_62_INOVACE_13

cena zájezdu po zrušení

VY_62_INOVACE_14

úrok slovní úlohy 2

VY_62_INOVACE_15

úrok slovní úlohy 3

VY_62_INOVACE_16

promile

VY_62_INOVACE_17

darovací daň

VY_62_INOVACE_18

daň z přidané hodnoty

VY_62_INOVACE_19

procenta

VY_62_INOVACE_20

procenta-výpočet na kalkulačce

VY_62_INOVACE_21

pojmy

VY_62_INOVACE_22

věřitelé a dlužníci

VY_62_INOVACE_23

daň

VY_62_INOVACE_24

daň-příklady

VY_62_INOVACE_25

cenné papíry

VY_62_INOVACE_26

dluhopis

VY_62_INOVACE_27

depozitní certifikát

VY_62_INOVACE_28

příklad-dědictví

VY_62_INOVACE_29

standardy

VY_62_INOVACE_30

standardy-příklady

VY_62_INOVACE_31

složené úročení-půjčka

VY_62_INOVACE_32

běžný účet vkladní knížka

VY_62_INOVACE_33

příklady

VY_62_INOVACE_34

složené úročení

VY_62_INOVACE_35

různá úrokovací období

VY_62_INOVACE_36

příklady na složené úrokován

Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 815468
Týden: 141
Dnes: 46

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2010 - 2024 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory