Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Základní škola / Aktuality

Aktuality

Poděkování rodičům školy

Vloženo 31. 01. 2020 - 14:10 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Vážení rodiče, velmi děkujeme za Vaše pochopení vzniklé situace ve škole (přerušení provozu školy). V zájmu nás všech je tímto preventivním opatřením zajistit bezpečné, zdravé klima pro naše děti a žáky školy. Těšíme se na další spolupráci. S velkou úctou k Vám Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy a všichni pracovníci školy

zobrazit celý článek

Nabídka pracovního místa

Vloženo 05. 10. 2019 - 18:15 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Šafránkova základní škola a mateřská škola v Nalžovských Horách, příspěvková organizace hledá asistent/a/ku pedagoga (s kvalifikací, s pedagogickou praxí). Nabízíme zkrácený úvazek, nástup možný po osobním pohovoru dle domluvy s ředitelkou školy. Platové zařazení dle platných tabulek. Kontakt: Mgr. B. Kodýtková, tel. 728 060 021, zsnalzhory@mybox.cz.

zobrazit celý článek

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Vloženo 17. 03. 2017 - 15:39 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Informace naleznete v příloze. Děkujeme za spolupráci. Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy

zobrazit celý článek

Uvolnění z TV - nový doklad od lékaře

Vloženo 19. 10. 2016 - 11:53 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školský zákon, § 50, odst. 2 § 50 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Nestačí již proto pouze výměnný poukaz od lékaře, dětský lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti: a) identifikační údaje 1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, 2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele, 3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře, 4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku, b) účel vydání posudku, c) posudkový závěr, d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání, e) datum vydání posudku, f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen.

zobrazit celý článek

Audio-video vstupní systém školy

Vloženo 05. 11. 2015 - 09:21 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Vážení rodiče, Nalžovské Hory 5.11.2015 v souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Žďáře nad Sázavou v roce 2014 byla školou přijata řada opatření ke zlepšení bezpečnosti osob – žáků ve škole. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Městem Nalžovské Hory se nám podařilo zavedení audio-video vstupního systému u hlavních (severních) dveří budovy školy k zajištění bezpečnosti. Toto zařízení slouží pro dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob s cílem identifikovat cizí osoby a kontrolovat správné používání elektronických zabezpečovacích zařízení. Vhodným způsobem připomínejme žákům a žákyním principy bezpečného chování. Audio-video vstupní systém je umístěn vpravo od dveří u hlavního (severního) vchodu školy. V případě vyzvednutí žáků rodiči je po zazvonění na potřebné místo umožněno vejít do vstupní haly školy, kde rodič vyčká na příchod svého dítěte. V případě potřeby osobního jednání se zaměstnanci školy rodič použije audio-video vstupní systém z haly do budovy školy. Může se stát, že všichni zaměstnanci budou přítomni mimo místnosti, kde jsou zvonky umístěny. V tomto okamžiku prosíme vyčkejte před budovou (ve vstupní hale) na čas přestávek, zazvoňte opakovaně. Pokud víte předem o odchodu (příchodu) dítěte mimo obvyklý čas, prosíme, informujte nás o této skutečnosti písemnou zprávou v žákovské knížce. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků pedagogická rada aktualizuje školní řád v bodě C. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY : 1.Školní budova se otevírá v 7.30 hod. pro všechny žáky (severní vchod). Pokud se žák dostaví do školy dříve, použije severní vchod se zvonkem a do 7.30 pobývá v kmenové učebně družiny č. 1.33 ( žáci I. i II. stupně, v 1. patře budovy). Během dopolední výuky je škola uzavřena, při příchodu do školy po uzamčení budovy použijí žáci severní vchod. 2. Žák přichází (odchází) do (ze) školy na vyučování samostatně. V adaptačním období (délka je individuální) žáků prvního ročníku mohou rodiče doprovodit žáka do kmenové učebny. Pro žáky přihlášené do školní družiny platí bod č. 6. Před vstupem do školy si žáci řádně očistí obuv, do budovy vstupují ukázněně. 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. Jako přezůvky nosí děti zdravotně nezávadnou obuv, doporučeny jsou pantofle a bačkorky, jako vhodná obuv pro celodenní nošení není považována sportovní obuv. Kvůli problémům s údržbou podlahových krytin není dovoleno nosit přezůvky s tmavou podrážkou. V průběhu dopoledního vyučování je vchod do šaten z hlavní chodby uzamčen. 4. Do prvního zvonění (8.05 hod.) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku. Vyučování začíná v 8.10 hod. Odpolední výuka začíná ve13.15 hod., žáci musí být ve třídě ve 13.10 hod. 5. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně na konci přestávky tak, aby bezprostředně před zvoněním byli shromážděni před učebnou, kde očekávají příchod vyučujícího. Není povoleno shromažďovat se před učebnou po celou dobu přestávky. V době polední přestávky je vchod do chodby k tělocvičně uzamčen, žáci se převléknou v šatnách 5 minut před začátkem hodiny tělesné výchovy po příchodu vyučujícího. Při hodinách tělesné výchovy jsou šatny uzamčeny. 6. Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.30 (ranní provoz) a od 11.45 do 15.40 hodin (odpolední provoz). Žáci jsou ze školní družiny propouštění po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů (při vyzvedávání žáka použijí audio video vstupní zařízení a vyčkají ve vstupní hale školy) nebo na základě písemného sdělení o samostatném odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost – na „Přihlášce do družiny“). 7. Školní budova je ze severního vchodu je bezpečnostně zajištěna audio-video vstupním systémem. Volně přístupný zvenčí je severní vchod pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob (7.30-8.10, 12.40-13.15); při příchodu - odchodu žáků z budovy pedagogové zajišťují bezpečnost podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné (elektronickým otevíračem dveří). Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů předem, kde rodič potvrzuje plné převzetí zodpovědnosti za žáka. Žák písemnou omluvu předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. V takovém případě žák odchází samostatně severním vchodem. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 8. V průběhu vyučování je vstup zákonných zástupců, případně dalších osob umožněn hlavním vstupem ze severní strany budovy (před vstupem těchto osob do školy proběhne vizuální a sluchová kontrola z ředitelny, ze sborovny, ze školní družiny, případně od vedoucí školní jídelny či p. školníka). 9. Mimo dobu vyučování (7.30 – 8.05, 12.45 – 13.15 hodin) je kontrola přicházejících osob zajištěna dohledem zaměstnanců školy (viz bod 7.). 10. Časové rozvržení vyučovacích hodin, rozpis přestávek 1. vyuč.hodina : 8.10 – 8.55 1.přestávka : 8.55 – 9.05 2. vyuč.hodina : 9.05 – 9.50 2.přestávka : 9.50 – 10.05 3. vyuč.hodina : 10.05 – 10.50 3.přestávka : 10.50 – 11.00 4. vyuč.hodina : 11.00 – 11.45 4.přestávka : 11.45 – 11.55 5. vyuč.hodina : 11.55 – 12.40 polední přestávka : 12.40 – 13.15 6. vyuč.hodina : 13.15 – 14.00 6.přestávka : 14.00 – 14.10 7. vyuč.hodina : 14.10 – 14.55

zobrazit celý článek

Seznam alergenů

Vloženo 15. 12. 2014 - 11:31 h, autor Mgr. Božena Kodýtková, Jaroslava Sládková

Seznam alergenů publikovaných ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU - viz příloha

zobrazit celý článek

Nové telefonní číslo do sborovny

Vloženo 30. 10. 2013 - 11:55 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Vážení rodiče, pro Vaši potřebu spojení se přímo s pedagogickými pracovníky ve sborovně ZŠ bylo zřízeno telefonní číslo: 373705237. Telefonní číslo 376396476 je do ředitelny školy. Ostatní telefonní čísla zůstávají nezměněna. Děkuji za pochopení.

zobrazit celý článek

Nová telefonní čísla mobilních telefonů do MŠ a DRUŽINY

Vloženo 09. 10. 2013 - 12:44 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Pro potřeby mateřské školy, družiny a Vás - rodičů byla zřízena nová telefonní čísla: mobilní telefon do mateřské školy: 739600622 mobilní telefon do družiny: 739600621 Pozn. Telefonní číslo v MŠ 376396668 funguje i nadále.

zobrazit celý článek

Vyučovací hodiny a přestávky:

Vloženo 30. 08. 2012 - 10:54 h, autor Mgr. B. Kodýtková

Pozor, změna v organizaci vyučovacích hodin a přestávek. S platností od 3. 9. 2012.

zobrazit celý článek

Změny některých telefonních čísel

Vloženo 24. 05. 2012 - 12:05 h, autor Mgr. B. Kodýtková

Pozor! Od 24. 5. 2012 dochází ke změně některých telefonních čísel. Děkujeme za pochopení.

zobrazit celý článek

Stránka:
1 2 3 4 5 6 (7) 8

Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 815440
Týden: 113
Dnes: 18

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2010 - 2024 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory