Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní družina / Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

                                      


Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, příspěvková organizace

Nalžovské Hory 135, 341 01 Horažďovice

 

                  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Příloha č.4 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině

Č. j.:

        261 /2019/ 2

Pedagogická rada projednala, schválila dne

         27. 8. 2019

Platnost a účinnost ode dne:

1.     9. 2019

 

Tento vnitřní řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce, kteří jsou s tímto řádem seznámeni při zápisu svého dítěte do ŠD.

OBSAH

I.              ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II.            ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI osob zúčastněných

          na vzdělávání

1)     Základní práva a povinnosti účastníků při zájmovém vzdělávání ve školní družině

2)     Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků při zájmovém vzdělávání ve školní družině

3)     Práva a povinnosti zaměstnanců školy

4)     Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

III.           PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1)     Podmínky přihlašování a odhlašování účastníků 

2)     Provoz a vnitřní režim

3)     Docházka do školní družiny

4)     Chování účastníků 

5)     Podmínky pro účastníky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)

 

IV.           PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

V.        OCHRANA ÚČASTNÍKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI  JEVY  A  PŘED  PROJEVY DISKRIMINACE,  NEPŘÁTELSTVÍ   NEBO  NÁSILÍ

VI.       PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

VII.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

I.              ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a)  Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků ZŠ v době bezprostředně před vyučováním a po něm. Školní družina je součástí Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, příspěvkové organizace, Nalžovské Hory 135, 341 01 Horažďovice. V souvislostech s činností ŠD mají rodiče právo obracet se jak na vychovatelky ŠD, tak na ředitele školy.

b) Počet účastníků ve školní družině se řídí platnými normami a nepřesahuje počet 30 žáků denně na jednu vychovatelku.

c)  Pobyt žáků ve školní družině si rodiče hradí. Na základě Směrnice o poplatcích ve školní družině je vybírána úplata 50 Kč měsíčně na jednoho účastníka. Tuto částku jsou zákonní zástupci povinni uhradit do 15. dne v měsíci. Rodiče mohou být od úplaty oproštěni na základě žádosti doložené platným potvrzením.

d) Po přihlášení účastníka je jeho docházka do ŠD povinná. Rodiče sdělí rozsah docházky účastníka na přihlášce.

e)  Provoz školní družiny končí v 16:00 hod. V případě nevyzvednutí účastníka ze školní družiny do uvedené doby, vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce účastníka a dohodne se na jeho předání.

Vychovatelka s účastníkem zůstává přítomna ve škole do 19.00 hodin a po této hodině ředitelka školy kontaktuje Policii ČR. V případě, že se nelze telefonicky spojit s rodiči, oznámí vychovatelka tuto skutečnost vedení školy, které následně telefonicky informuje obvodní oddělení Policie ČR, které tuto situaci řeší vyzvednutím účastníka ze ŠD v doprovodu sociální pracovnice.

 

II.            ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ zúčastněných na vzdělávání

 1. Základní práva a povinnosti účastníků při zájmovém vzdělávání ve školní družině:

  1.1 Účastníci mají právo

  a) na vzdělávání a školské služby

  b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

  c) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností

  d) jedná-li se o účastníky se speciálně vzdělávacími potřebami na speciální péči v rámci možností školy

  e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

  f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání

   

  1.2 Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni

  a) řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat dle ŠVP

  b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

  c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

        2) Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků při zájmovém vzdělávání ve školní družině

  2.1 Zákonní zástupci mají právo

  a) na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzděláváni,

  b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

  c) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání podle ŠVP,

  d) požádat o uvolnění účastníka ze školní družiny dle pravidel tohoto vnitřního řádu.

  2.2 Zákonní zástupci účastníků jsou povinni

  a) zajistit, aby účastník docházel řádně do školského zařízení,

  b) na vyzvání ředitele školy nebo pedagogického pracovníka školského zařízení se osobně zúčastnit

  projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka,

  c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

  d) dokládat důvody nepřítomnosti účastníka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem,

  e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání průběh nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích.

      3) Práva a povinnosti zaměstnanců školy

a) Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví účastníků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy a školní družiny.

b) Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat a respektovat účastníkova práva a vydávají účastníkovi v ŠD takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu ŠD.

c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout účastníkovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to účastníkem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

d) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc.

e) Pedagogický pracovník je povinen zapsat každý úraz, o němž je účastníkem informován, nebo je-li svědkem situace, při níž došlo k úrazu účastníka, do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři referentky školy. Zápis provádí vychovatelka, která zodpovídala za danou činnost.

f) Před akcemi mimo školu poučí doprovázející vychovatelka účastníka o bezpečnosti. Je-li začátek i konec akce mimo areál školy, uvědomí o této skutečnosti rodiče nejpozději 2 dny předem prokazatelným způsobem. 

   

    4) Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

a) Všichni pracovníci školy a účastníci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

b) Všichni pracovníci školy a účastníci školy dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

c) Všichni pracovníci školy a účastníci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči účastníkům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

 

      5) Podmínky pro účastníky se SVP

a)   Při vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami  úzce spolupracují vychovatelky ŠD se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Jsou seznámeny se závěry odborného vyšetření účastníka v PPP, SPC.

b)   Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u účastníků se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek.

c)   Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu účastníka.

           

III.           PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz: 6.30 – 7.45

             11.45 – 16.00

O prázdninách při dostatečném počtu (20) přihlášených dětí: 6.30 – 16.00

 

1) Podmínky přihlašování a odhlašování účastníků

1.1 Přihlašování účastníků do školní družiny a předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka školní družiny. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Do oddělení školní družiny se zapisuje 30 účastníků na pravidelné zájmové vzdělávání. Z rozhodnutí ředitelky školy mohou školní družinu navštěvovat účastníci činností družiny ve formách 2b) příležitostně zájmové, příležitostně výchovné, příležitostně rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování a 2f) využití otevřené nabídky spontánních činností (navštěvují družinu pouze v některých dnech nebo nepravidelně).

1.2 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníků přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky účastníka (čas od – do) a způsob odchodu účastníka z družiny, tyto údaje zaznamenají na přihlášce. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně, případně osobně nebo telefonicky (nejlépe formou sms z telefonního čísla, které je uvedeno v dokumentaci účastníka) předem. Také předem známou nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Písemné sdělení by mělo být v žákovské knížce, případně v družinovém sešitě (ne na papíru).

1.3 V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod účastníků přihlášených k pravidelné denní docházce jen pokud se údaj liší od údajů v přihlášce. Dále je určen pro evidenci účastníků, kteří navštěvují školní družinu pouze v některých dnech nebo nepravidelně.

1.4 O ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce účastníka.

 

 

2) Provoz a vnitřní režim

        2.1 Školní družina je otevřena v pondělí až pátek: ranní provoz 6.30 – 7. 45 hodin, dále od 11.45 do 16.00 hod. Vzhledem k počtu přihlášených účastníků jsou zřízena 2 oddělení zájmového vzdělávání ve družině, do ranního provozu družiny dochází účastníci po přihlášení z obou odděleních, ta jsou spojena, dále mají obě oddělení provoz 11.45 až 16.00, zapsáno je v každém oddělení 30 účastníků zájmového vzdělávání. V případě sloučení obou oddělení je celkový počet maximálně 30 žáků.

  1.  Užívaná místnost: učebny č. 2.33 (I. třída) a č. 2.15

  2.  Účastníky do oddělení školní družiny si vychovatelky přeberou v 11.45 hodin před třídou družiny, účastníky, kteří mají 5 vyučovací hodinu, odvede na oběd vyučující, po obědě přejdou v budově účastníci do družiny sami v 13.00 hodin. Na zájmové kroužky ve škole budou účastníci uvolňovány dle potřeby na základě údajů v přihlášce.

          2.4 Školní družina realizuje zájmové vzdělávání těmito formami:

        2 a) pravidelně zájmové, pravidelně výchovné, pravidelně rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování

         ----------------------------------------

        2 b) příležitostně zájmové, příležitostně výchovné, příležitostně rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování

         ----------------------------------------

        2 f) využití otevřené nabídky spontánních činností mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

   Zájmové vzdělávání ve družině umožňuje formou příležitostně vzdělávací žákům přípravu na vyučování. Může mít některou z následujících forem:

 • vypracování domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů /až po 15 hodině v souladu s křivkou výkonnosti účastníka, tedy po odpočinkových činnostech /. Vychovatelka účastníkům úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění.

 • zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

  2.5 Dočasné umisťování účastníků do školní družiny, kteří do ní nejsou přihlášeni, je

  možné jen pro účastníky činností družiny ve formách 2b) příležitostně zájmové, příležitostně výchovné, příležitostně rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování a 2f) využití otevřené nabídky spontánních činností s vědomím vedení školy a to na dobu nezbytně nutnou, není-li narušeno plánované zájmové vzdělávání školní družiny a překročena její kapacita.

  2.6 Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni na veřejně přístupných výstavkách výtvarných a rukodělných prací, veřejnými vystoupeními, soutěžemi apod.

  2.7 V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna v případě provozu školní jídelny (za podmínky, že se na zájmové vzdělávání přihlásí alespoň 20 účastníků).

  2.8 Vychovatelka je v těsném kontaktu s rodiči, informuje je o případných výchovných či kázeňských problémech účastníka, taktéž informuje třídní učitelku a vedení školy.

 2.9 Účastník školní družiny je povinen dodržovat vnitřní režim (způsoby příchodu a odchodu, pitný režim). Pitný režim a stravování si zajišťují zákonní zástupci. K dispozici je stravování ve školní jídelně.

 2.10 V případě náhodného přerušení vyučování mohou být účastníci umístěni do školní družiny. Pokud počet účastníků přesáhne počtu 30, další pedagogický pracovník zajistí dohled nad zbývajícími účastníky.

2.11 Ze školní družiny může být účastník vyloučen v případě, že svým chováním porušuje kázeň a pořádek nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu.

 

3)   Docházka do školní družiny

3.1 Účastníci navštěvují školní družinu podle informace na přihlášce (od – do).

3.2 Vyučující žáků první třídy a žáků, kteří mají 4 vyučovací hodiny, předávají po skončení vyučování vychovatelkám účastníky ŠD, ty je odvádí na oběd do školní jídelny. Účastníci, kteří mají 5 vyučovacích hodin, odcházejí na oběd v doprovodu svých vyučujících a přichází do školní družiny ihned po obědě sami.

3.3 Docházka přihlášených účastníků je povinná. Doba pobytu se řídí písemným sdělením zákonných zástupců účastníků o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny uvedeným v přihlášce. Přejí-li si zákonní zástupci uvolnit účastníka dříve, než je uvedeno v písemné přihlášce, požádají o to písemně na tiskopisu „Uvolnění účastníka ze ŠD", který si vyzvednou ve ŠD nebo je ke stažení na webových stránkách školy. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit účastníka dříve jen na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude účastník uvolněn.

3.4 Písemná žádost na celý školní rok je nutná při uvolňování účastníka na mimoškolní aktivity ZUŠ, kroužky, náboženství aj. Za cestu žáka do kroužku nenese vychovatelka zodpovědnost.

3.5 Účastníka navštěvujícího školní družinu smí vychovatelka vydat pouze osobám uvedeným na písemné přihlášce. Mimořádný odchod účastníka s jinou osobou je nutno ohlásit písemně na tiskopisu „Uvolnění žáka ze ŠD".

3.6 Vyzvednout účastníka ze školní družiny lze v době do 13:15 a pak až po 14:45, aby nebyl narušen výchovný proces. Toto časové omezení platí i pro samostatné odchody účastníků.

 

4) Chování účastníků zájmového vzdělávání 

  1. Účastník bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Účastníci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům a pracovníkům školy ve všech prostorách školní budovy. Do školní družiny přicházejí účastníci vhodně a čistě upraveni.

  2. Do tělocvičny a odborných učeben vstupují účastníci jen v doprovodu vychovatelky, např.

   ve sportovním oblečení a dodržují vnitřní řády těchto prostor.

  3. Chce-li dítě opustit hernu, požádá o svolení vychovatelku. Nesmí bezdůvodně přecházet do jiných poschodí, šaten ZŠ, jídelny,…

  4. Účastníci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.

  5. Doba pobytu účastníka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce.

  6. Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelky, vnitřním řádem školní družiny pro účastníky, který je vyvěšen v učebně.

  7. Účastníci nenarušují průběh zájmových a odpočinkových činností nevhodným chováním, které se neslučuje s vnitřním řádem školní družiny.

  8. Účastníci svým slušným vystupováním, chováním a jednáním přispívají ke kladné reprezentaci své školní družiny.

  9. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a vnitřní řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen.

 

IV.           PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

a) Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

b) Účastníci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních účastníků, neprodleně informovat vychovatelku o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiného účastníka, jejž byl přítomen.

c)  Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

d)  Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

e)  Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

f)  Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat nebezpečné předměty nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

g) Ve všech prostorách školy se účastníkům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou účastníci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

h)  Ve všech prostorách školy není účastníkům povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

i)  Pro účastníky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

j)  Z bezpečnostních důvodů se účastníkům nedoporučuje přijíždět do školy na kolech. Za jízdní kola uzamčená ve stojanech před školou nenese škola žádnou odpovědnost.

k)  Je přísně zakázáno vylézat a vyklánět se z oken. Také je zakázáno cokoli vyhazovat a vylévat z oken nebo házet do oken. Větrání se provádí pouze za přítomnosti vychovatelky. Účastníci nesmí stát na parapetních deskách, manipulovat se žaluziemi, vyklápět okna či otvírat díly oken.

l)  Účastníkům se nedoporučuje přinášet do školní družiny hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu ŠD nezodpovídá. Vyšší obnos peněz a cenné věci je nutné uložit u vychovatelky.

m) Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. Účastníci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uložené, na nedostatky ihned upozorní vychovatelku.

n)  Každý úraz či nevolnost má účastník povinnost neprodleně hlásit vychovatelce.

o)  Při akcích mimo školu se účastníci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Při pohybu

po městě a na komunikacích dodržuje účastník pravidla silničního provozu.

 

V.      OCHRANA ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

a) Veškeré projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a vnitřnímu řádu školní družiny. V případě takových projevů šikany škola postupuje v souladu se školním programem proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise, jsou informování zákonní zástupci. Zároveň má škola ohlašovací povinnost vůči dalším institucím.

b) Účastník má právo být chráněn před všemi projevy šikany.  

c) Všichni účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku nebo vedení školy.

d) Účastník, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

e) Ve škole nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

f) Účastník má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními účastníky nebo zaměstnanci školy.

g) Účastník, který se stal svědkem užívání drog, alkoholu, násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, vychovatelce školní družiny, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

h) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví, bezpečnost nebo narušují dobré mravy.

 

VI.       PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

a)     Účastníci mají právo používat vybavení školní družiny. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelek nebo jiných zaměstnanců školy.

b)    Účastníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní družiny a se svěřenými hrami, hračkami a pomůckami. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit vychovatelce.

c)     Účastníci udržují prostory ŠD, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.

d)    Účastník odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí zákonný zástupce účastníka škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může účastník školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Vnitřní řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy, účastníkům je k dispozici v učebnách 2.33 a 2.15. Vychovatelka každého oddělení školní družiny seznámí účastníky s plným zněním vnitřního řádu ŠD na začátku školního roku, stejně tak je povinností seznámit účastníky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto informaci zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Vnitřní řád ŠD může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo doplnění, na základě návrhu pedagogické, případně školské rady.

 

Tento „Vnitřní řád školní družiny" byl schválen pedagogickou radou dne 27. 8. 2019

a nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2019

 

 

V Nalžovských Horách dne 30. 8. 2019                      

Mgr. Božena Kodýtková,                                                                     ředitelka školy

Kalendář

<<  Duben 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 728188
Týden: 140
Dnes: 26

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek

Copyright © 2010 - 2020 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory